Contacteer ons

Naam: *
Voornaam: *
Bedrijf:
Telefoon: *
Email: *
Bericht: *
 

Vestigingen AXIS Finance

  • Kerkskenhoek 72 - 9450 HAALTERT 
  • Gaston Oomslaan 140, 3581 BEVERLO 
  • Citadellaan 2 - 9293 DIEST 

Telefonische bereikbaarheid: 053/85.98.98

Ma. tot don.:van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u30
Vrij.: van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 15u30

BTW BE 0439.913.806 | RPR - Gent, afdeling Dendermonde
KBC: 736-0308716-28 | IBAN: BE26 7360 3087 1629
info@axisfinance.be | 

X

Een volmacht voor onvoorziene drama's Geschreven op 01 September 2014

Inleiding

De nieuwe wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus voorziet in de mogelijkheid om als bekwame volwassene op voorhand maatregelen te nemen op een toekomstige onbekwaamheid door een volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersoon.

Daarin kan men bepalen op welke wijze zijn vermogen zal beheerd moeten worden in geval men dement wordt.

Uit de volmacht moet blijken dat men een bescherming wil instellen die buiten de rechtbank om loopt. Er dient dan ook best uitdrukkelijk bepaald te worden dat de lastgeving uitvoering zal krijgen, ofwel voor de wilsonbekwaamheid van de lastgever maar met als doel om ook daarna verdergezet te worden, ofwel bij de wilsonbekwaamheid.

Deze soort van vermogensbescherming heeft voorrang op het bewind indien deze op voldoende wijze de belangen kan beschermen van de kwetsbare meerderjarige. Alvorens de vrederechter een rechterlijke maatregel beveelt, zal hij moeten nagaan of er sprake is van een buitengerechtelijke bescherming.

Deze alternatieve en informele vorm van bescherming komt tegemoet aan de toenemende vergrijzing van de bevolking en de bestaande praktijk waarin oudere mensen een volmacht willen verlenen aan een vertrouwenspersoon voor het geval zij zich niet meer in de mogelijkheid bevinden om hun goederen te beheren.

Inhoud en vorm van de volmacht

De lastgeving is in beginsel vormvrij en kan zowel via een onderhandse (een brief of ander soort document) als een authentieke akte gebeuren. Er dient opgemerkt te worden dat de volmacht in notariële vorm opgesteld moet worden indien het mandaat rechtshandelingen bevat die bij notariële akte dienen te gebeuren.

De volmacht kan iedere rechtshandeling bevatten die in aanmerking komt voor gewone vertegenwoordiging. Het is dus perfect mogelijk om de lasthebber de bevoegdheid te verlenen om een bepaalde schenking te laten doen in uw naam en voor uw rekening.

De volmacht dient aan te geven dat zij een bescherming buiten het gerecht om voor ogen heeft en dient te worden geregistreerd in het centraal register dat wordt bijgehouden door de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen. In dit register kan tevens elke wijziging, opzegging of herroeping aan de volmacht opgenomen worden.

Lot van de volmacht

Volmachten opgesteld na de inwerkingtreding van de nieuwe wet?

Indien de volmacht geregistreerd is en er uitdrukkelijk wordt verwezen naar de doelstelling van bescherming buiten het gerecht om, zal de lasthebber binnen de grenzen van zijn mandaat kunnen optreden voor de lastgever in het geval dat laatstgenoemde wilsonbekwaam is.

Indien een volmacht niet voldoet aan één van deze vereisten, zal de volmacht geen uitwerking krijgen op het moment dat de lastgever zich in een staat van feitelijke onbekwaamheid bevindt en dit zolang niet aan de vereisten is voldaan.

In de praktijk zal vaak voorkomen dat de ene echtgenoot een onderhandse volmacht geeft aan de andere zodat laatstgenoemde zou kunnen beschikken over gelden op de rekening van de lastgever. Vanaf 1 september 2014 zal de kredietinstelling geen gevolg meer mogen geven aan dergelijke volmachten die dateren van na die datum wanneer de lastgever feitelijk wilsonbekwaam is en deze volmacht niet verwijst naar de doelstelling van buitengerechtelijke bescherming en niet geregistreerd is.

Volmachten opgesteld voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet?

De volmacht die dateert van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet behoudt de rechtskracht die ze bezat onder de oude wet. Er dient opgemerkt te worden dat bij een niet-notarieel verleden volmacht het bewijs van vaste datum voor problemen kan zorgen.

Er doen zich twee situaties voor in het geval van oude lastgevingen vanaf 1 september.

Indien in deze lastgeving uitdrukkelijk voorzien werd dat deze geen einde zal nemen in het geval de volmachtgever feitelijk wilsonbekwaam wordt dan blijft deze in principe rechtsgeldig en is registratie niet formeel vereist.

Indien in deze lastgeving niet uitdrukkelijk voorzien wordt dat ze geen einde zal nemen in het geval de volmachtgever feitelijk wilsonbekwaam is, zal vanaf 1 september 2014 de vraag gesteld moeten worden of de volmachtgever nog feitelijk wilsbekwaam is. Indien dit niet het geval is, zal de volmacht niet langer gebruikt kunnen worden.

Besluit

Heeft u vroeger een (notariële) volmacht gegeven en twijfelt u of deze nog zou geldig zijn mocht u morgen wilsonkbewaam worden, aarzel dan niet om deze door ons te laten nakijken.

Is alles ok dan bent u tenminste gerustgesteld, moeten er wijzigingen aangebracht worden dan kunnen wij ervoor zorgen dat uw document terug voldoet aan alle doeleinden waarvoor u het uiteindelijk heeft opgesteld.

Heeft u (nog) geen volmacht gegeven aan een vertrouwenspersoon dan adviseren wij ieder, ongeacht de leeftijd of de gezondheidstoestand van hier niet mee te wachten. U weet nooit wat de dag van morgen gaat brengen.

Contacteer ons

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.